How to learn anything… fast – Josh Kaufman

(Làm sao để học nhanh một thứ gì đó?)

Josh Kaufman là tác giả của hai cuốn sách Bestseller là The Personal MBA: Master the Art of Business The First 20 Hours: How to Learn Anything… Fast!