100 Ngày học Machine Learning Code- Ngày 5+6

Để tiếp tục với  # 100ngayhocmachinelearningcode, chúng ta cần dành thời gian đi sâu hơn về Logistic Regression thực sự là gì và tìm hiểu các thuật toán liên quan đến nó. Bạn cần tìm hiểu cách…

100 Ngày học Machine Learning Code- Ngày 4

Ngày 4: Hồi quy Logistic Trong 2 ngày tới đây chúng ta sẽ làm quen với kiến thức về Hồi quy Logistic ( Logistic Regression). Các nội dung kiến thức cần hoàn thành ngày thứ 4 được trình bày trong infographic…

100 Ngày học Machine Learning Code- Ngày 3

Ngày 3: Hồi quy tuyến tính bội Bước 1: Tiền xử lý dữ liệu Lập thư viện dữ liệu import pandas as pd import numpy as np Nhập dữ liệu dataset = pd.read_csv('50_Startups.csv') X = dataset.iloc[ : ,…