100 Ngày học Machine Learning Code- Ngày 4

Ngày 4: Hồi quy Logistic Trong 2 ngày tới đây chúng ta sẽ làm quen với kiến thức về Hồi quy Logistic ( Logistic Regression). Các nội dung kiến thức cần hoàn thành ngày thứ 4 được trình bày trong infographic…

100 Ngày học Machine Learning Code- Ngày 3

Ngày 3: Hồi quy tuyến tính bội Bước 1: Tiền xử lý dữ liệu Lập thư viện dữ liệu import pandas as pd import numpy as np Nhập dữ liệu dataset = pd.read_csv('50_Startups.csv') X = dataset.iloc[ : ,…

100 Ngày học Machine Learning Code -Ngày 2

Ngày 2: Hồi quy tuyến tính cơ bản (#100ngayMLcode#) Bước 1: Tiền xử lý dữ liệu import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt dataset = pd.read_csv('studentscores.csv') X = dataset.iloc[…

100 Ngày học Machine Learning Code- Ngày 1

Ngày 1: Tiền xử lý dữ liệu  (#100ngayMLcode) Như nội dung của Inforgraphic dưới đây chúng tôi chia nhỏ việc Tiền xử lý dữ liệu thành 6 bước: Bước 1: Khởi tạo thư viện import numpy as np import…