100 Ngày học Machine Learning Code- Ngày 5+6

Để tiếp tục với  # 100ngayhocmachinelearningcode, chúng ta cần dành thời gian đi sâu hơn về Logistic Regression thực sự là gì và tìm hiểu các thuật toán liên quan đến nó. Bạn cần tìm hiểu cách…