7 sự kiện công nghệ nổi bật năm 2018 (P2)

Cùng tiếp nối chuỗi sự kiện công nghệ nổi bật 2018 để xem công nghệ thế giới và Việt Nam năm qua đã có những chuyển biến gì?